Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

Thành lập năm 1976, với tên gọi ban đầu là Ty Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến nay là SNN&PTNT. Cụ thể như sau:

Năm 1983: Đổi tên Ty Nông nghiệp thành Sở Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Năm 1986: Nhập Sở Lâm nghiệp vào Sở Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Năm 1987: Hợp nhất Sở Nông nghiệp với Sở Lương thực thành Sở Nông nghiệp và Lương thực, theo quyết định số 410/QĐ-UB ngày 22/4/1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang .

Năm 1990: Hợp nhất Sở Nông nghiệp và Sở Lương thực với Sở Thủy sản thành Sở Nông- Lâm- Ngư nghiệp, theo quyết định số 664/QĐ-UB ngày 27/9/1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Năm 1996:  Hợp nhất Sở Nông- Lâm- Ngư nghiệp với  Sở Thủy lợi thành SNN&PTNT, theo quyết định số 472/QĐ-UB ngày 30/3/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Năm 1998: Tách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Thủy sản. (Trong đó thành lập Sở Thủy sản theo Quyết định số 3367/1998/QĐ-UB, ngày 24/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

Năm 2008:

- Hợp nhất SNN&PTNT với Sở Thủy sản thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay, theo quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND, ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Hợp nhất Trung tâm  Khuyến nông và Trung tâm Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.

- Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Hợp nhất Ban Quản lý các DA Đầu tư xây dựng Ngành nông nghiệp và Ban Quản lý các DA Đầu tư xây dựng Thủy sản thành Ban Quản lý các DA Đầu tư xây dựng Ngành nông nghiệp.

Năm 2009:

- Quyết định số 489/QĐ-UBND, ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Thành lập Chi cục Kiểm lâm.

- Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

- Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Kiện toàn tổ chức Thanh tra sở.

- Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Hợp nhất Trung tâm Giống Nông nghiệp và Trung tâm Giống thủy sản thành Trung tâm Giống NN.

Năm 2011: Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm tư vấn xây dựng nông nghiệp trực thuộc SNN & PTNT Tiền Giang.

Năm 2014: Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Năm 2015: Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của SNN&PTNT.

Năm 2016:

- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản.

- Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản.

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi.

- Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sáp nhập phòng Pháp chế vào phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Năm 2019:

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của SNN&PTNT.

- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản.

- Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản.

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi.

- Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Quyết định số 807/QĐ -UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1312/QĐ -UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (Phòng Quản lý xây dựng công trình và Chi cục Kiểm lâm).

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 2400/QĐ -UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l