Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 103
  Tổng lượt truy cập: 667002

Tin mới

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang
23/07/2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng; nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp; không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền công cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát trển nông thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

  1. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền 06 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

b) Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), chú trọng trong công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được tham mưu ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản QPPL của Trung ương và điều kiện thực tiễn của cơ quan. Đặc biệt chú trọng các quy định mới về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các văn bản QPPL, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng qui định về theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

c) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghyệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công của tỉnh cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

d) Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức và người đứng đầu các phòng, đơn vị.

đ) Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

2. Hình thức tuyên truyền

- Lồng ghép tuyên truyền công tác CCHC trong các buổi tập huấn, hội thảo, tuyên truyền pháp luật, họp cơ quan, qua văn phòng điện tử và Trang thông tin điện tử của Sở.

- Công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng Dịch vụ công của tỉnh… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Việc niêm yết phải kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu và theo đúng quy định.

+ Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở:

+ Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc ngành.

+ Cung cấp địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời các kiến nghị, phản ánh của cơ quan; chọn lọc đăng tải các tác phẩm về cải cách hành chính đã được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và in trên Báo Ấp Bắc.

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số  tỉnh Tiền Giang  năm 2021.

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 17/01/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 4,5 g/l Tăng 1,5 g/l
Rạch Băng 6,2 g/l Tăng 0,5 g/l
Gia Thuận 13,2 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 2,7 g/l Tăng 0,1 g/l
Vàm Kênh 10,1 g/l Giảm 0,6 g/l