Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 105
  Tổng lượt truy cập: 453772

Cải cách hành chính

Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý II năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Tiền Giang
15/07/2019

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

1. Về công bố, công khai TTHC

- Trong quý II năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố danh mục TTHC: Quyết định số 1817/QĐ-UBND  ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. Trong đó, công bố 37 thủ tục hành chính trong các lĩnh cực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (02 thủ tục), bảo vệ thực vật (02 thủ tục), lâm nghiệp (11 thủ tục), thuỷ sản (18 thủ tục) và quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (04 thủ tục).

- Tính đến nay, Ngành có 121 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (37 TTHC mức độ 4; 84 TTHC mức độ 3 và không có TTHC mức độ 2); 18 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Trong quý II năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT, như sau:

a) Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết: 1.450 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến: 134 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 59 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp, fax, email, điện thoại hoặc dịch vụ bưu chính): 1.257 hồ sơ (Bộ phận Một cửa của Sở đã đưa lên xử lý, giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử).

b) Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết:  1.450 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1.245; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 00; Số hồ sơ đang giải quyết: 205 hồ sơ, trong đó: 205 số hồ sơ chưa đến hạn.

(Đính kèm Biểu số 06a/VPCP/KSTT)

c) Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Ngành đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và của tỉnh (Một cửa điện tử của tỉnh):

- Mức độ 2: 0/121 TTHC (chiếm 0%).

- Mức độ 3: 84/121 TTHC (chiếm 69,42%).

- Mức độ 4: 37/121 TTHC (chiếm 30,58%).

d) Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế và tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đánh giá việc thực hiện TTHC:

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa: 121/121 TTHC (chiếm 100%).

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 0/121 TTHC (chiếm 0%).

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa ở đơn vị được trang bị tương đối đầy đủ. Tuy diện tích phòng làm việc còn chật hẹp, nhưng được bố trí các trang thiết bị đảm bảo yêu cầu với công việc như: Bàn ghế tiếp khách, máy vi tính, máy phô tô, máy scan, máy in, thùng thư góp ý, bảng niêm yết công khai Quy trình tiếp nhận và trả kết quả, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, các quy định, quy trình TTHC, v, v...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC khi có yêu cầu.

- Bộ phận Một cửa tại Sở bố trí 05 công chức có chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, am hiểu pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao (01 trưởng Bộ phận, 03 thành viên và 01 thủ quỹ đều thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm).

- Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn: Do không có hồ sơ trễ hẹn nên Sở không thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện theo Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Trong quý, Sở không nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của các cấp chính quyền trên địa bàn Tiền Giang. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng trên trang thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến về Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Trong quý đã đăng lên cổng thông tin điện tử của Sở các tin bài sau:

- Các cuộc gặp gỡ nhân dân của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Triển khai các Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc ngành

- Những điểm cần lưu ý của Luật Chăn nuôi năm 2018

- Công bố danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn thủy sản từ khai thác, v, v…

6. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Để rút ngắn thời gian các TTHC và tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện TTHC, Sở đang thực hiện:

- Đề xuất cải tiến thực hiện quy trình liên thông đối với TTHC thuộc lĩnh vực thủy sản.

- Đề xuất thực hiện thanh toán trực tuyến và hóa đơn điện tử đối với việc thu phí, lệ phí.

7. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Trong quý, Ngành chưa có kế hoạch kiểm tra, thanh tra kiểm soát TTHC.

8. Nội dung khác

a) Tình hình thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế và tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở và các chi cục trực thuộc đã và đang triển khai thực hiện Quyết định.

b) Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị

Hiện nay, Sở đang thực hiện Kế hoạch về rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn tất, Ngành sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành bổ sung danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

c) Việc ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chưa có

d) Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối và cán bộ chịu trách nhiệm về công tác kiểm soát TTHC

Hiện nay, có 02 cán bộ kiểm soát đầu mối tại Sở. Đầu năm 2019, Sở đã thay đổi công chức đầu mối kiểm soát TTHC (Công văn số 118/SNN&PTNT-TCCB ngày 10/01/2019)được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc công bố thay thế danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

đ)  Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương (Quy chế, Quy trình, Kế hoạch…)

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1037/SNN&PTNT-TCCB ngày 01/4/2019 về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của từng đơn vị

e) Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ

Trong quý, Sở có tham dự triển khai Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế và tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đánh giá việc thực hiện TTHC.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG        

1. Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, Sở đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ kiểm soát TTHCngay từ đầu năm, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị trong việc thực hiện các nội dung về công tác này.

- Công tác kiểm soát TTHC được tiếp tục duy trì và thực hiện tốt; các văn bản được chuyển tải kịp thời đến công chức, viên chức và các đơn vị qua nhiều hình thức để quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong thực hiện.

- Các TTHC được giải quyết đúng quy trình, chính xác, kịp thời, không có hồ sơ tồn động.

2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan

- So với quý II năm 2018:

+ Số lượng TTHC yêu cầu giải quyết giảm 12.723 hồ sơ, giảm 11,39%. Nguyên nhân: số TTHC các lĩnh vực thú y, lâm nghiệp và quản lý chất lượng giảm do có sự thay đổi của các thông tư, nghị định có liên quan.

+ Số TTHC nộp trực tuyến giảm 134 hồ sơ, giảm 24,10%. Do phần mềm thống kê Một cửa điện tử vẫn chưa thống kê được số lượng các TTHC nộp qua email, dịch vụ bưu chính và bằng điện thoại của các tổ chức, cá nhân.

+ Số TTHC cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4 tăng so với cùng kỳ năm trước: không còn TTHC mức độ 2; số TTHC mức độ 3 giảm 27,27% (84/121 TTHC, chiếm 69,42%); số TTHC mức độ 4 tăng 16,53% so với cùng kỳ năm 2018 (37/121 TTHC, chiếm 30,58%).

- So với năm 2019 (Kế hoạch số 172/KH-SNN&PTNT ngày 15/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2019), theo kế hoạch này có 24 đầu công việc đã thực hiện 06/24 công việc, đang thực hiện được 15/24 (nhiệm vụ thường xuyên), chưa thực hiện 03/24 công việc (chưa đến thời gian), ước đạt 87,5% so kế hoạch

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA QUÝ III NĂM 2019

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC quý III năm 2019.

- Nhập, xử lý, giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử 100% TTHC đến nộp trực tiếp của các tổ chức và cá nhân.

- Phấn đấu thực hiện tăng 5% số TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phấn đấu tăng 10% số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành.

- Tăng cường tuyên truyền, đăng tải các thông tin về kiểm soát TTHC lên cổng thông tin điện tử của Sở.

Trên đây là tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát TTHC quý II và phương hướng, nhiệm vụ quí III năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang./.

Quốc Dũng – Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.

                                                                                                 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l