Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 171
  Tổng lượt truy cập: 141486

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Nhiệm vụ của các địa phương trong việc lập, phê duyệt danh mục và triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018-2020
02/04/2018

Ngày 21/11/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa các nội dung và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đây là tài liệu tham khảo thiết thực để xây dựng và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập từ hoạt động sản xuất và góp phần phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Căn cứ nội dung Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn địa phương thực hiện quy trình lập, phê duyệt danh mục và triển khai thực hiện các Dự án phát triển sản xuất tại các địa phương như sau:

Quy trình thực hiện

                                

Nhiệm vụ của địa phương trong thực hiện quy trình:

  1. Lập danh mục các dự án PTSX cấp huyện giai đoạn 2018-2020

Sau khi nhận thông báo tổ chức triển khai xây dựng và đề xuất danh mục dự án phát triển sản xuất trên phạm vi huyện, thị, thành giai đoạn 2018 – 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các địa phương triển khai thực hiện theo trình tự như sau:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM cấp huyện chủ trì tham mưu tổ chức xây dựng danh mục dự án, làm đầu mối và thông báo kế hoạch đến Ủy ban nhân dân các xã

b) Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM cấp huyện thông báo kế hoạch đến Ủy ban nhân dân các xã để Ủy ban nhân dân các xã đề xuất danh mục dự án đầu tư trên địa bàn xã.

c) Sau khi nhận thông báo từ Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, điều kiện sản xuất, các liên kết chuỗi giá trị đã có trên địa bàn, nhu cầu của doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình trên địa bàn xã tiến hành tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình để thống nhất các nội dung liên quan đến dự án, xây dựng danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã và gửi về Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM cấp huyện tổng hợp.

Hồ sơ Ủy ban nhân dân xã gửi về cấp huyện gồm:

+ Biên bản làm việc với các doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình để thống nhất các nội dung liên quan đến dự án;

+ Bản cam kết nhu cầu của doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia Dự án

+ Danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã đã được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt (theo phụ lục 1 đính kèm Sổ tay); sơ lược tổng quan về các dự án

d) Sau khi nhận hồ sơ đăng ký dự án phát triển sản xuất từ Ủy ban nhân dân các xã, Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM cấp huyện thực hiện:

- Tổng hợp, phân loại, lồng ghép các dự án có cùng loại sản phẩm để hình thành chung một dự án thực hiện trên phạm vi nhiều xã; hoàn chỉnh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện

- Chủ trì, tổ chức cuộc họp với các phòng, ban cấp huyện để lựa chọn danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn cấp huyện (có biên bản cuộc họp đánh giá) theo các căn cứ đánh giá, lựa chọn như sau:

+ Thực trạng và điều kiện về sản xuất (đất đai và các nguồn lực sản xuất của các hộ gia đình và các bên liên quan), đặc biệt là về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp được quy định cụ thể tại Phụ lục 2, Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT; (phụ lục 2 đính kèm tài liệu)

+ Khả năng về tổ chức sản xuất và tiềm năng của sản phẩm: tổ chức sản xuất hiện có, lợi thế về chất lượng sản phẩm, khả năng cải thiện năng lực sản xuất, nâng cấp quy trình sản xuất.

+ Tiềm năng về thị trường, khả năng về hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.

+ Khả năng và năng lực của tác nhân thị trường: sự sẵn sàng và năng lực hoạt động của doanh nghiệp, HTX tham gia vào chuỗi giá trị, khả năng tiếp cận và phát triển thị trường về sản phẩm của các tổ chức này.

+ Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người.

+ Mức độ phù hợp với các nguyên tắc và quy định khác của Chương trình.

- Hoàn chỉnh danh mục, trình UBND cấp huyện phê duyệt danh mục đề xuất dự án giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện thuộc Chương trình;

- Gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổng hợp với thành phần hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký của Ủy ban nhân dân các xã;

+ Biên bản cuộc họp với các phòng, ban cấp huyện lựa chọn danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn cấp huyện;

+ Danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn cấp huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt (theo phụ lục 1 đính kèm); sơ lược tổng quan về các dự án

Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu, định hướng và sự phát triển hoạt động sản xuất tại địa phương, danh mục các dự án có thể được sửa đổi, bổ sung. Quy trình lập danh sách dự án được bổ sung cũng được thực hiện theo các bước tại quy trình lập và phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

  1. Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018-2020

Căn cứ vào danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các địa phương thực hiện:

  1. Quy trình lập và phê duyệt Thuyết minh dự án trên phạm vi một huyện đối với dự án xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao cho Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện theo trình tự như sau:

- Bước 1: Tổ chức thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án: việc lựa chọn Chủ trì dự án đảm bảo theo đúng thủ tục quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức họp để chuẩn bị xây dựng Thuyết minh dự án:

*Chủ trì cuộc họp: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện và Chủ đầu tư dự án

*Thành phần cuộc họp: đơn vị đăng ký chủ trì dự án, đại diện của HTX, hộ gia đình tham gia dự án, doanh nghiệp cung cấp đầu vào (nếu có); đại diện HTX và hộ gia đình sẽ do UBND xã mời họp;

*Nội dung cuộc họp: Chủ trì dự án sẽ chịu trách nhiệm trao đổi và thống nhất các nội dụng dự án với tất cả các hộ tham gia dự án thông qua các nội dung: Chủ đầu tư giới thiệu các thông tin về nội dung dự án và các quy định liên quan; thảo luận với các hộ nhằm làm rõ và thống nhất quyền lợi, nghĩa vụ của các bên liên quan khi liên kết sản xuất và thu thập các thông tin liên quan khác phục vụ cho xây dựng dự án; thống nhất các định hướng, nội dung sẽ triển khai trong dự án.

Lưu ý: Đối với các dự án có phạm vi nhiều xã thì hoạt động này sẽ được tổ chức ở tất cả các xã nằm trong vùng dự án; các cuộc họp phải có biên bản lưu giữ trong hồ sơ dự án.

- Bước 3: Tiến hành phân tích chuỗi giá trị và xây dựng Thuyết minh dự án:

*Chủ trì: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện

*Thành phần: đơn vị đăng ký chủ trì dự án, chuyên gia tư vấn (nếu cần thiết); các cán bộ liên quan cấp tỉnh, huyện, xã và đại diện hộ dân tham gia dự án để tiến hành phân tích chuỗi giá trị.

*Nội dung: Tiến hành phân tích chuỗi giá trị cho mô hình, sản phẩm đã lựa chọn, việc phân tích chuỗi giá trị được tiến hành thông qua xem xét các tài liệu, báo cáo đã có, khảo sát thực địa, phỏng vấn hộ gia đình và các bên liên quan khác để thu thập thông tin.

- Xây dựng Thuyết minh dự án: sau cuộc họp các đơn vị đăng ký chủ trì dự án căn cứ vào kết quả khảo sát, sẽ xây dựng Thuyết minh dự án theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm.

- Bước 4: Đánh giá và phê duyệt Thuyết minh dự án:

Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện tổ chức lựa chọn chủ trì thực hiện dự án trên cơ sở thành lập Hội đồng đánh giá về Thuyết minh dự án và hồ sơ. Hội đồng đánh giá do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thành lập

Hồ sơ đăng ký chủ trì dự án, mẫu đánh giá và Biên bản Hội đồng được thực hiện theo Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Căn cứ kết quả lựa chọn đơn vị chủ trì, Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Thuyết minh và đơn vị chủ trì dự án

- Bước 5: Tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án: Căn cứ Quyết định phê duyệt Thuyết minh và chủ trì dự án của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án với Chủ trì dự án được chọn.

b) Quy trình lập và phê duyệt dự án nâng cấp, củng cố chuỗi giá trị đã có

- Dự án nâng cấp, củng cố chuỗi giá trị đã có là dự án đã xác định rõ về doanh nghiệp, HTX tham gia vào chuỗi, do đó, chủ đầu tư xem xét và thực hiện quy trình giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân chủ trì dự án theo Quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do UBND tỉnh ban hành.

- Trường hợp giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì dự án, quy trình được thực hiện như sau:

+ Trình tự xây dựng dự án được thực hiện theo quy trình bước 2 và bước 3 của dự án xây dựng chuỗi giá trị mới. Khi phân tích chuỗi giá trị, chủ trì dự án cần đánh giá và tài liệu hóa mô hình chuỗi liên kết sản xuất, các điểm yếu cần cải thiện và đề xuất các hoạt động hỗ trợ nếu cần thiết.

+ Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện tổ chức đánh giá, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Thuyết minh dự án, ký hợp đồng thực hiện dự án theo quy định tại bước 4 và bước 5, theo quy trình dự án có phạm vi trên một huyện.

3. Theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả dự án

- Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng NTM huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả Dự án có phạm vi trên một huyện.

- Định kỳ 6 tháng, tiến hành kiểm tra giữa kỳ về tiến độ, kết quả các Dự án. Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả của năm thực hiện đối với các Dự án.

- Kết thúc dự án, tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án. Đồng thời, tiến hành quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 .

NỘI DUNG CỤ THỂ XEM THÊM CHI TIẾT TẠI SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4781/QĐ-BNN-VPĐP NGÀY 21/11/2017 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nguyễn Vĩnh Phú (Chi cục PTNT

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,73 m Giảm 0,15 m
Ngã Năm kênh 10 1,6 m Giảm 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,57 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 1,54 m Giảm 0,03 m
Mỹ Phước 1,43 m Tương đương
Cống Ông Khánh  1,1 m Giảm 0,01 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1,7 g/l Giảm 0,5 g/l
Bà Tài 0,6 g/l Tương đương
Gia Thuận 8,5 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  7,4 g/l Tăng 0,5 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương