Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 105
  Tổng lượt truy cập: 453772

Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
08/01/2020

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNn&PTNT ngày 02/01/2020 trong đó có 11 chỉ tiêu cần phấn đấu đạt được trong năm 2020 như sau:

- 100% các đơn vị trực thuộc Sở có xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở.

- 100% người đứng đầu đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở đơn vị do mình quản lý.

- Tối thiểu 30% các Chi cục trực thuộc Sở được kiểm tra CCHC trong năm 2020 (kiểm tra 100% các Phòng thuộc Chi cục có thủ tục hành chính).

- Phấn đấu mỗi Chi cục có ít nhất 01 sáng kiến CCHC.

- Tối thiểu 95% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- 100% Chi cục và các Phòng thuộc Sở có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

- Phấn đấu tối thiểu 60% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4.

- 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

- Tổ chức đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.

- 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

- Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của công chức Sở tại Bộ phận Một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Để đạt được những chỉ tiêu đặt ra, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các giải pháp để thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương để có những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

3. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CCHC cho công chức làm công tác CCHC các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành.

5. Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả thực hiện công tác CCHC, về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc ngành để có giải pháp khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ.

6. Đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l