Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 179
  Tổng lượt truy cập: 558228

Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Ngành Nông nghiệp và PTNT
17/06/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả sau:

- Triển khai kịp thời Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Xây dựng ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNN&PTNT ngày 02/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020. Kế hoạch CCHC năm 2020 có 41 đầu công việc trọng tâm, đã thực hiện 08/41 công việc và đang thực hiện 15/41 công việc (các nhiệm vụ thường xuyên), chưa thực hiện 18/41 đầu công việc (chưa đến thời gian).

- Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác CCHC (Thông báo số 4821/TB-SNN&PTNT ngày 26/12/2019 về lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn năm 2020; Kế hoạch số 114/KH-SNN&PTNT ngày 10/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 281/KH-SNN&PTNT ngày 22/01/2020 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 114/QĐ-SNN&PTNT ngày 05/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công công chức tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cho Lãnh đạo Sở về quy định, thủ tục hành chính; và Thông báo số 392/TB-SNN&PTNT về việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 117/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/02/2020 về việc ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiên Giang; Kế hoạch số 352/KH-SNN&PTNT ngày 17/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phát động Chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020; Công văn số 585/SNN&PTNT ngày 21/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 1069/KH-SNN&PTNT ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ứng dụng công nghệ thông tin; Công văn số 1070/SNN&PTNT-VP ngày 24/3/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền CCHCtrên cổng thông tin điện tử liên quan đến CCHC; mở thêm thư mục Giấy chứng nhận đã cấp và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở danh sách các tổ chức, cá nhânđăng ký công bố hợp quy phân bón theo Khoản 2, Điều 26 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày14/01/2019 về quản lý phân bón; Tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn), hiện nay 100% thủ tục hành chính thuộc ngành đã ở mức độ 3 và 4.

Kết quả thực hiện 6 tiêu chí như sau:

- Về cải cách thể chế

Xây dựng 07 dự thảo văn bản pháp luật (06 văn bản quy phạm hành chính và 01 văn bản hành chính)

Theo dõi thi hành pháp luật của các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm; việc kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của các cơ sở kinh doanh, thương mại.

Rà soát một số văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản bãi bỏ, công bố hết hiệu lực 05 Quyết định.

Thực hiện rà soát, tự kiểm tra 01 Nghị quyết, 01 Quyết định trong lĩnh vực thủy lợi có liên quan đến lĩnh vực về giá đang còn hiệu lực thi hành.

- Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Hiện nay Sở có 124 thủ tục hành chính, trong đó 86 thủ tục ở mức độ 3 và 38 thủ tục ở mức độ 4. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 3.968 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 1.310 hồ sơ), đã giải quyết 3.876 hồ sơ (3.856 hồ sơ đúng hạn, 20 hồ sơ quá hạn), số hồ sơ còn lại đang giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 8 hồ sơ; số hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích là 89 hồ sơ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Xây dựng Kế hoạch số 114/KH-SNN&PTNT ngày 10/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020, có 24 đầu công việc, đã thực hiện được 06/24 đầu công việc, đang thực hiện 14/24 đầu công việc, 4/24 đầu công việc chưa thực hiện do chưa đến thời hạn.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC (ban hành Quyết định số 114/QĐ-SNN&PTNT ngày 05/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công công chức tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cho Lãnh đạo Sở về quy định, thủ tục hành chính.

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Quầy 14 - Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên trang thông tin điện tử của Sở: Sau khi UBND tỉnh công bố danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, được niêm yết công khai theo đúng biểu mẫu hướng dẫn tại Quyết định 4175/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang và trên cổng thông tin Một cửa điện tử của tỉnh. Trên trang thông tin điện tử của Sở và cổng thông tin điện tử Một cửa của tỉnh niêm yết công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tổ chức triển khai và tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang về tổ chức bộ máy cho công chức, viên chức của Ngành với các hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của từng đơn vị.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện rà soát, bố trí công chức đúng vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chuyển đổi vị trí, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chính sách đối với công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức:Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24/10/2013 của Tỉnh ủy Tiền Giang về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Cải cách tài chính công

Triển khai các quy định, chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công cho công chức, người lao động theo quy định; đồng thời thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ về tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức và người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Hiện đại hoá hành chính

Ban hành Kế hoạch số 1069/KH-SNN&PTNT ngày 24/3/2020 về thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020.Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan: Có100% công chức, viên chức được trang bị máy tính; 10/10 đơn vị được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100% công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; 100% hồ sơ công việc được xử lý qua môi trường mạng (bao gồm xử lý văn bản đi và văn bản đến).

Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đã xây dựng mô hình khung và các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015  đưa vào vận hành cuối tháng 3/2020. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các bước công việc được quy định thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch; trách nhiệm được quy định rõ ràng của từng công chức; từ đó công việc đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của ngành 6 tháng đầu năm còn những hạn chế như: Số lượng hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bằng dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều;  Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến trong 6 tháng đầu năm là 1.310 hồ sơ (cùng kỳ năm 2019 là 145 hồ sơ), dù số lượng hồ sơ nộp trực tuyến có tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cũng chỉ chiếm 33% trên tổng số hồ sơ tổ chức, cá nhân nộp. Đối với những thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 4 thì việc tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí qua tài khoản ngân hàng, kho bạc và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện nhiều hơn, giúp cho tổ chức cá nhân tiết kiệm chi phí và thời gian.

Để tiếp tục thực hiện đạt các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của ngành đề ra, những nhiệm vụ trong tâm cần phải tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm đó là:

- Thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ của công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC.

- Tổ chức triển khai và thực hiện các VBQPPL do cấp trên ban hành và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật; rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời văn bản không còn phù hợp.

- Thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính: công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; công khai trên trang thông tin điện tử của Sở; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Tuyên truyền công tác kiềm soát TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị của cơ quan với nội dung đúng với các quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp thông qua các dự án nông nghiệp công nghệ cao được phê duyệt của tỉnh.

- Vận hành tốt  các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/6/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 0,2 g/l Giảm 0,7 g/l
Cống Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Rạch Vách 0,1 g/l Giảm 0,4 g/l
Cống số 3 0,12 g/l Giảm 0,06 g/l
Cầu Chợ Gạo 0,4 g/l Tăng 0,1 g/l