Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 644
  Tổng lượt truy cập: 642107

Tin mới

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
12/10/2021

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương bứt phá vươn lên; những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn bất cập, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ, chưa có một cơ sở dữ liệu chung phục vụ người dân và doanh nghiệp; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thấp; số doanh nghiệp công nghệ thông tin phục vụ quá trình chuyển đổi số chưa nhiều.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục lãnh đạo chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2021 về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm các mục tiêu như sau:

Đến năm 2025: Xây dựng hạ tầng số đạt và vượt các tiêu chí đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; phấn đấu hoàn thành các nền tảng cho Chính quyền số, an toàn và an ninh mạng. Bảo đảm thực hiện cao hơn mức trung bình của cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đến năm 2030: Phấn đấu hoàn thành xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Mỹ Tho; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.

Để đạt được mục tiêu như trên, cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
chuyển đổi số.

Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của
tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trong đó tập trung nâng cấp mạng di động 4G trên địa bàn tỉnh; tích cực triển khai hạ tầng mạng di động 5G; phấn đấu đến năm 2025 phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh để phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Xây dựng Chính quyền số, hình thành đô thị thông minh, tập trung xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giám sát an ninh thông minh, số hóa lĩnh vực tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục.

Phát triển kinh tế số: Trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử và sản xuất thông minh.  Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, hỗ trợ rộng rãi ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.  Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào tổ chức quản lý và chuyển đổi phương thức hoạt động của kinh tế địa phương; trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo các cấp, các ngành điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

Phát triển xã hội số: Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho lãnh đạo các doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

Ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực: Giáo dục; y tế; nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; giao thông; công nghiệp; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa, du lịch.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần tổ chức thực hiện như sau: Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tế để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Nghị quyết trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết./.

                                                                                            Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l