Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 103
  Tổng lượt truy cập: 667002

Tin mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính.
18/11/2021

Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quyết định số 4478/QĐ-BNN-TCCB về Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục tiêu: Nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các Tổng cục, các Cục, các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ (gọi tắt là các đơn vị) trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030; Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính bằng định lượng; trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ được xác định theo 7 nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải
cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải
cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị gồm có
35 tiêu chí và 65 tiêu chí thành phần

Về giải pháp: (1) Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính: Triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính nghiêm túc, có hiệu quả theo Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; Thực hiện đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả cải cách hành chính. (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị hàng năm thông qua (hội nghị, hội thảo, Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Website của đơn vị…) nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện. (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị: Các đơn vị phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện cải cách hành chính triển khai công tác đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị một cách thường xuyên, liên tục; Tổng hợp, đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số cải cách hành chính của Bộ. Các đơn vị được giao chủ trì tham mưu các nội dung (theo Quyết định số 4116/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2021) tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai đối với nội dung được giao để phối hợp trong việc thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của đơn vị. (4). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính: Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm đánh giá chấm điểm để xác định một cách chính xác, khách quan; đảm bảo tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá các đơn vị thuộc Bộ. Nghiên cứu các hình thức điều tra xã hội học một cách phù hợp (điều tra trực tuyến) để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp./.

Chi tiết xem 4478/QĐ-BNN-TCCB

P.HCTH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 17/01/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 4,5 g/l Tăng 1,5 g/l
Rạch Băng 6,2 g/l Tăng 0,5 g/l
Gia Thuận 13,2 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 2,7 g/l Tăng 0,1 g/l
Vàm Kênh 10,1 g/l Giảm 0,6 g/l