Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 252
  Tổng lượt truy cập: 613887

Công khai ngân sách

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
12/10/2021

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đối với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, chưa thật sự chủ động nghiên cứu, đổi mới trong quá trình quản lý. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương có lúc chưa kịp thời…

Để cải thiện chỉ số đo lường hành chính của tỉnh, thực hiện khâu đột phá thứ 3 của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 –  2025: Cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công,... để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025 với các mục tiêu như sau:

Thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt 100%. Đến cuối năm 2025, 90% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đến năm 2025, tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đến cuối năm 2025 toàn bộ hệ thống chính quyền phải vận hành trên môi trường mạng; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tích hợp 70% dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính; 60% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử.

Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX, PAPI, PCI) của tỉnh nằm trong nhóm 30 hạng đầu của cả nước.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Gắn việc đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương nhằm giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa các cấp chính quyền; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện tốt quy hoạch chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân.

Phát triển Chính quyền số phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chí thành phần và tình hình chấm điểm, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh,  Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời có chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khắc phục các mặt còn yếu kém, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết, giảm phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp./.

                                                                                            Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/10/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 0,7 g/l Giảm 1,6 g/l
Rạch Băng 0 g/l Giảm 0,2 g/l
Gia Thuận 0,15 g/l Giảm 2,1 g/l
Bà Tài 0,7 g/l Giảm 1,2 g/l
Vàm Kênh 5,3 g/l Tăng 1 g/l